​​​​​CBSE Affiliation Number : 2132116                                                                 School Code : 70442

          Gramya Bharati P. M. Shikshalaya,

                              Shriganj, Nandganj , Ghazipur, U.P.


 

Our School

Feedback


Our School-

Gramya Bharati P.M.Shikshalaya,

Shriganj,Nandganj,

Ghazipur, U.P.

PIN-233001 

 

+91.9451184395,

        9415209045

 gbharatigzp@gmail.com