​​​​​CBSE Affiliation Number : 2132116                                                                 School Code : 70442

          Gramya Bharati P. M. Shikshalaya,

                              Shriganj, Nandganj , Ghazipur, U.P.